Pracownia Projektowa Leszek Kubiak

ul. Szkolna 3

63-300 Pleszew

NIP: 608-006- 75-05

 

§ 1 Postanowienia ogólne oraz informacje o sprzedawcy 

 

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w

sklepie internetowym www.stalowyborys.pl oferowanych do sprzedaży przez: markę „Stalowy Borys”,

której właścicielem jest Pracownia Projektowa Leszek Kubiak (zwany dalej „PPLK”) z siedzibą w Pleszewie,

ul. Szkolna 3, 63-300 Pleszew, NIP: 608-006- 75-05, e-mail: stalowyborys@gmail.com, zwanego dalej „Sklepem”. 

W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu towaru w naszym sklepie

internetowym i zarejestrowaną na www.stalowyborys.pl nazywamy „Klientem” lub „Użytkownikiem”. 

Zakup towarów w naszym sklepie internetowym może być dokonywany wyłącznie przez osoby

pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości

prawnej. W każdym przypadku prosimy, aby zakupów nie dokonywały osoby poniżej 18 roku

życia. 

Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy

Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług naszego

sklepu internetowego i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia (o przebiegu

transakcji w §4 Regulaminu). 

 

§ 2 Ochrona danych osobowych 

 

Informujemy Państwa, że dane osobowe Klientów naszego Sklepu internetowego podlegają

przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do

bezwzględnie obowiązujących przepisów. Dane osobowe użytkownika uzyskujemy w wyniku

rejestracji przez użytkownika na stronie www.stalowyborys.pl

Administratorem zbioru danych osobowych klientów jest PPLK. 

Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych. 

Informujemy Państwa, że każdy Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez nasz Sklep

swoje dane osobowe oraz do ich zmiany lub aktualizacji. Powierzone nam dane osobowe są

przechowywane i zabezpieczone w siedzibie PPLK zgodnie z zasadami określonymi w

obowiązujących przepisach prawa. Informujemy Państwa, że Państwa dane osobowe mogą być

w każdym czasie usunięte z platformy internetowej www.stalowyborys.pl poprzez usunięcie profilu

użytkownika. 

 

§ 3 Oferowany towar i cena 

 

Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych przez nasz Sklep za pośrednictwem

www.stalowyborys.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie

prezentacją produktów oferowanych przez nasz Sklep. 

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to

ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT. 

 

§ 4 Przebieg transakcji 

 

W celu dokonania zakupu określonego towaru w naszym sklepie internetowym, użytkownik

rejestruje się na platformie www.stalowyborys.pl, następnie wysyła formularz zakupu za

pośrednictwem platformy www.stalowyborys.pl. Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z

akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu. 

W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – spróbujemy

skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie

możliwy odstąpimy od umowy sprzedaży. 

Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku

dostępności towaru u dostawcy. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas

niezwłocznie zwrócone, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. 

Korektę do swojego zamówienia Klient może wprowadzać do momentu wysłania przez sklep

potwierdzenia przyjęcia zamówienia do klienta. Klient może również wycofać swoje zamówienie

zanim zostanie ono potwierdzone przez sklep. W wypadku opłaconego zamówienia sklep zwraca

wpłacone pieniądze niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. 

Z chwilą potwierdzenia przez sklep internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji (co nastąpi w

formie przesłania Państwu informacji elektronicznej) dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży

pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem. 

Użytkownik po wysłaniu zamówienia zakupu towaru dokonuje zapłaty za towar w jeden z

wybranych przez siebie sposobów. Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty ceny i zaksięgowaniu

wpłaty na naszym koncie wysyłamy do Państwa wybrany produkt, nie później niż 4 dni od

zaksięgowania wpłaty. 

Towar zamówiony w naszym sklepie internetowym dostarczamy za pośrednictwem Poczty

Polskiej oraz firm kurierskich. Kosz wysyłki uzależniony jest od całkowitej wagi zamówionego

towaru i jest podawany podczas składania zamówienia. 

Wraz z towarem, na życzenie Klienta, wydawana jest faktura. W przypadku braku któregokolwiek

z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braku. Po otrzymaniu

przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach

niezwłocznie nas poinformować. 

W toku transakcji sprzedaży możecie Państwo komunikować się ze sklepem. Jednocześnie

deklarujemy, że będziemy Państwa informować o wszystkich istotnych etapach transakcji, które

wystąpiły po naszej stronie (przyjęciu zamówienia do realizacji, zaksięgowaniu wpłaty, wysłaniu

towaru). 

 

§ 5 Formy płatności ceny za towar 

 

Możliwa jest jedna forma płatności: 

1)      przelew bankowy (przedpłata); 

 

§ 6 Zwrot towaru i anulowanie transakcji 

 

Konsument (Klient będący osobą fizyczną, nabywającą towar na własny użytek, w celu

niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę poza lokalem

przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami,

składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia

doręczenia zakupionego towaru. 

Formularz zwrotu należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym

towarem. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego. 

Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności zwykłego

zarządu rzeczą. Zwracany towar musi być kompletny i w miarę możliwości, zapakowany w

oryginalne opakowanie. 

Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni

od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu) 

Po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klientowi niezwłocznie, nie

później niż w terminie 14 dni, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego towaru

oraz kosztów dostawy towaru do Klienta, jeżeli Klient je uiścił. Koszty zwrotu towaru do Sklepu

ponosi Klient. 

Zwrotowi nie podlegają towary wykonane na indywidualne zamówienie Klienta czyli takie,

które nie są w stałej sprzedaży na stronie www.stalowyborys.pl

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie

niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt

niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225). 

Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np.

zmiany przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego), zmiany stosunków z

dostawcami lub producentami, zmian technologicznych. Każdorazowa zmiana Regulaminu

publikowana będzie z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem i będzie wiążąca jedynie dla

zamówień złożonych po dniu wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.